Aké sú práva zvierat?

Určite ste sa už pýtali, aké majú zvieratá vlastne práva. Podarilo sa mi po dlhšom pátraní nájsť presný výpis zo zákona. Všimnite si hlavne tie výnimky. Možno vás to zarazí rovnako ako aj mňa. Hlavne to o tých pokusných zvieratách (som vám tam niečo aj zvýraznila). Možno ste to vedeli alebo nie, ale zvieratá nie sú považované za bytosti, ale za veci. Za veci, ktoré necítia bolesť, nemajú nijaké city.

 

 

ZÁKON č. 115/95
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. mája 1995
o ochrane zvierat
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
1.) Účelom tohto zákona je vytvoriť predpoklady na ochranu zvierat úpravou správania ľudí k nim a
upraviť základné podmienky chovu a držby nebezpečných živočíchov.
2.) Zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie každý živočíšny stavovec okrem človeka.
§ 2
Základné povinnosti pri chove a držbe zvierat
Každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zviera trvale alebo prechodne chová alebo drží
(ďalej len chovateľ) je povinná zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho
fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu
zvieraťa nesmie byť obmedzovaná trvale alebo zbytočne alebo keď to zvieraťu spôsobuje bolesť
alebo poranenie.
§ 3
Základné povinnosti pri preprave zvierat
1.) Chovateľ je povinný pred vykonaním prepravy zvieraťa skontrolovať, či je zviera schopné na
prepravu.
2.) Na prepravu nie sú schopné zvieratá
a) gravidné, u ktorých by mohol nastať pôrod v priebehu prepravy,
b) mladšie ako 2 dni s výnimkou hydiny
3.) Choré, zranené alebo gravidné zvieratá (odsek 2) môžu byť prepravované len za účelom
veterinárneho ošetrenia alebo naliehavého usmrtenia.
4.) Preprava zvierat musí byť vykonaná čo najkratšou cestou. Zvieratá musia byť pri preprave
chránené pred zranením, pred nepriazňou počasia a pred prudkým kolísaním teploty. Počas prepravy
musí byť zvieratám zabezpečený potrebný prísun krmiva, vody a iných tekutín.
§ 4
Zaobchádzanie so zvieratami
Zakazuje sa
a) bez vážneho dôvodu zapríčiniť zvieraťu bolesť, poranenie alebo utrpenie, uvádzať ho do stavu
úzkosti a strachu,
b) nútiť zviera k výkonu, ktorý nezodpovedá jeho stavu a biologickým schopnostiam, alebo
zaobchádzať so zvieraťom tak, aby to viedlo k jeho neúmernému fyzickému vyčerpaniu, okrem
schválených pokusných dôvodov
,
c) obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov
d) štvať zvieratá proti sebe bez toho, aby to vyžadoval lov alebo poľovnícky výcvik,*1)
e) amputovať pazúry, zbaviť mäsožravca zubov, onemiť alebo oslepiť zviera z iných ako zdravotných
alebo schválených pokusných dôvodov,
f) zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zvyšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
g) vykonávať krvavé zákroky a injekčné aplikácie, ak nie sú vykonávané spôsobilou osobou,
h) podávať zvieraťu bez súhlasu veterinárneho lekára liečivé alebo podobné prípravky okrem tých,
ktoré sú voľne v predaji, ak nejde o schválené pokusy,
i) podávať zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky (doping) s cieľom zmeniť jeho výkon a vzhľad,
j) používať bolesť vyvolávajúce podnety tak, že môžu spôsobiť klinické poranenie alebo následné
zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových systémov zvieraťa, ak nejde o schválené
pokusy
,
k) bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera,
l) chovať zvieratá tak, aby si vzájomne pôsobili utrpenie.
*1) Zákon č. 23/1962 Zb.- o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z.z.
§ 5
Usmrcovanie zvierat
1.) Zvieratá môžu byť usmrtené len najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom po predchádzajúcom
zbavení vedomia, bez zbytočnej bolesti a utrpenia. Pri usmrcovaní hydiny nie je nevyhnutné zbavenie
vedomia.
2.) Okrem prípadov nutnej obrany a krajnej núdze *2) primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa na
účely tohto zákona sa rozumie
a) usmrtenie jatočných zvierat,
b) usmrtenie laboratórnych zvierat pri pokusoch,
c) usmrcovanie z dôvodov nevyliečiteľnej choroby alebo veku zvierat,
d) usmrtenie zvierat pri tlmení nákazy a deratizácii,
e) usmrtenie nechcených zvierat, zvierat v útulkoch alebo zvierat túlavých,
f) usmrtenie, ktoré pripúšťa osobitný predpis.*3)
*2) § 13 a 147 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
*3) Napríklad zákon č. 23/1962 Zb.
Zákon č. 1021/1963 Zb. o rybárstve.
§ 58 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/19914 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny.
§ 61 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v
znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z.
3.) Zakazuje sa usmrtenie zvierat
a) utopením alebo udusením
b) použitím jedov a drog, ktorých dávkovanie a aplikácia nie je kontrolovaná s výnimkou deratizácie,
c) elektrickým prúdom s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz.
§ 6
Pre potreby náboženských obcí registrovaných v Slovenskej republike môžu byť jatočné zvieratá
usmrtené obradným spôsobom i bez predchádzajúceho zbavenia vedomia,
a to na základe povolenia
orgánu ochrany zvierat podľa § 31 písm.d) tohto zákona.
§ 7
Chov a držanie zvierat
1.)Chovať alebo držať zviera možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom (§ 2).
2.) Použitie zvierat v umeleckom filme a v reklame je realizátor diela povinný ohlásiť orgánu ochrany
zvierat a to najmenej 3 dni vopred.
3.) Chovať alebo držať divé zviera možno len na účely prevádzkovania
a) zoologických záhrad, zooparkov alebo cirkusov,
b) zverofariem,
c) poľovníctva a sokoliarstva,
d) výskumu
e) vivárií, akvárií, terárií alebo iných podobných zariadení.
4.) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na chovanie alebo držanie ohrozených voľne žijúcich zvierat.
*4)
5.) Divým zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho biotopu,
alebo sa narodilo v zajatí a je držané v zajatí.
* 4) § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z.
§ 8
1.)Nebezpečné živočíchy možno chovať alebo držať len v úradne registrovaných zariadeniach na
základe osobitného povolenia podľa § 32 písmena d) tohto zákona.
2.) Nebezpečným živočíchom sa na účely tohto zákona rozumie divé zviera alebo iný živočích
bezstavovec, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické danosti je schopný ohroziť život alebo zdravie
človeka.
§ 9
Orgány ochrany zvierat uvedené v § 29 písm. b) a c) tohto zákona sú oprávnené nariadiť alebo
vykonať nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri chove alebo držbe zvierat a
nebezpečných živočíchov. Odvolanie proti takémuto opatreniu nemá odkladný účinok.
§ 10
Chovateľ nesmie zviera opustiť s úmyslom zbaviť sa ho. Za opustenie sa nepovažuje vypustenie
divého zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a
charakteristika prostredia.
§ 11
Zviera nesmie byť použité ako cena alebo prémia v anonymných súťažiach.
DRUHÁ ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Ochrana hospodárskych zvierat
§ 12
1.) Hospodárskym zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera, ktoré je chované a držané
najmä na účely úžitkovej produkcie.
2.) Každé hospodárske zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce jeho
fyziologickým a etologickým potrebám so zreteľom na druh hospodárskeho zvieraťa, stupeň jeho
vývoja, adaptácie a domestifikácie v súlade so získanými skúsenosťami a vedeckými poznatkami.
§ 13
Voľnosť pohybu vlastná hospodárskemu zvieraťu podľa druhu nesmie byť obmedzovaná spôsobom,
ktorý by hospodárskemu zvieraťu prinášal utrpenie alebo poškodenie.
§ 14
Chovateľ hospodárskych zvierat chovaných v zariadeniach intenzívnych chovov je povinný najmenej
raz za deň prekontrolovať výživový a zdravotný stav takto chovaných zvierat, ako i technický stav
chovných a ustajňovacích zariadení.
§ 15
1.) Jatočné zvieratá, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú hospodárske zvieratá určené na
usmrtenie za účelom získania potravín na verejnú konzumáciu alebo na usmrtenie z iných dôvodov,
chované v zariadeniach intenzívnych chovov môžu byť usmrcované v špecializovaných zariadeniach -
bitúnkoch spôsobilou osobou. Mimo bitúnka možno jatočné zvieratá chované v zariadeniach
intenzívnych chovov výnimočne usmrcovať v prípadoch opatrení na zabránenie šírenia nákazy a v
nevyhnutných prípadoch na skrátenie utrpenia zvierat len spôsobilou osobou. Chovateľ je povinný
mať k dispozícii pre naliehavé situácie nástroje a pomôcky spôsobujúce zbavenie vedomia a
vykrvácania. Prítomnosť spôsobilej osoby ani zbavenie vedomia sa pri usmrtení jatočných zvierat
určených pre vlastnú spotrebu chovateľa nevyžaduje
.
2.) Spôsobilou osobou na účely tohto zákona sa rozumie osoba spĺňajúca podmienky ustanovené
osobitnými predpismi. *5)
§ 16
Ochrana spoločenských zvierat
1.) Spoločenským zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie každé zviera chované človekom
predovšetkým v jeho domácnosti pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
2.) Každý kto chová alebo drží spoločenské zviera alebo ho má v opatere je povinný najmä
a) zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a
hygienických podmienkach, zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám,
b) poskytovať mu v dostatočnom množstve tekutiny a krmivo zodpovedajúce jeho fyziologickým
potrebám,
c) umožniť mu primeraný pohyb
d) urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku.
3.) Zviera nesmie byť chované alebo držané ako spoločenské zviera, ak podmienky uvedené v odseku
1 nie sú splnené, alebo ak sa zviera nemôže adaptovať na zajatie.
* 5) Napríklad § 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 231/1992
Zb., zákona č. 600/1992 Zb a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
§ 17
Chirurgické zákroky za účelom zmeny vzhľadu spoločenského zvieraťa nad rozsah uznaných
plemenných znakov alebo iné neliečebné účely sú zakázané, okrem prípadov, ak je takýto zákrok
veterinárne nevyhnutný z dôvodu osobitného záujmu významného pre zviera * 6) alebo na zabránenie
rozmnožovania.
* 6) § 28 zákona č. 236/1962 Zb.
§ 18
Usmrtenie spoločenských zvierat môže vykonať len veterinárny lekár, okrem naliehavých prípadov na
ukončenie utrpenia zvieraťa ak pomoc veterinárneho lekára nemôžno rýchlo zabezpečiť. Usmrtenie
musí byť vykonané s minimálnym utrpením zvieraťa. Zvolená metóda usmrtenia musí spôsobiť buď
zbavenie vedomia s následnou smrťou alebo uvedenie do hlbokého celkového znecitlivenia s
následným postupom, ktorý bezpečne spôsobí smrť.
§ 19
1.) Spoločenské zviera nesmie byť cvičené spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii,
najmä
a) nesmie byť nútené k výkonom presahujúcim jeho schopnosti alebo jeho prirodzenú silu,
b) nesmú sa používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie
alebo úzkosť.
2.) Výcvik spoločenských zvierat na účely predaja alebo na súťaže môžu vykonávať len odborne
spôsobilé osoby.
§ 20
Chov spoločenských zvierat na účely ich rozmnožovania alebo obchod s nimi môžu vykonávať len
spôsobilé osoby po písomnom oznámení orgánu ochrany zvierat.
§ 21
1.) Každý, kto vyberá spoločenské zviera na rozmnožovanie, musí brať do úvahy anatomické,
fyziologické a povahové vlastnosti zvieraťa, ktoré by mohli ohroziť dobrý stav a zdravie potomstva
alebo zdravie samice.
2.) Chovateľ spoločenských zvierat je povinný vykonať opatrenia na zabránenie ich neplánovaného a
nežiadúceho rozmnožovania.
§ 22
Spoločenské zviera nesmie byť predané alebo darované osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej
rodiča alebo iného zákonného zástupcu.
§ 23
1.) Každý, kto prichýli túlavé zviera, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie spoločenské zviera,
ktoré sa trvale nachádza mimo domova, opatery a dohľadu chovateľa, je povinný oznámiť to
najneskôr do troch dní okresnej veterinárnej správe.
2.) Štát a obce podporujú zriaďovanie a prevádzku vhodného počtu útulkov pre zvieratá.
Ochrana pokusných zvierat
§ 24
1.) Pokusom na zvierati sa na účely tohto zákona rozumie každé použitie zvieraťa na pokusné alebo
iné vedecké účely, ktoré mu môžu spôsobiť bolesť, utrpenie, alebo trvalé poškodenie a uhynutie
.
2.) Pokusným zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera využívané alebo určené na využitie
pre pokusné alebo iné vedecké účely.
3.) Laboratórnym zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera chované výlučne na pokusné
alebo iné vedecké účely v zariadeniach, ktoré majú na to oprávnenie podľa § 31 písm. a) tohto
zákona.
§ 25
Pokusy možno vykonávať spravidla na laboratórnych zvieratách.
§ 26
1.) Pokusy na zvieratách možno vykonávať len po overení, že pri súčasnom stave poznania sa nedajú
na získanie požadovaných poznatkov použiť iné metódy, a to len v nevyhnutnej miere a na účel
a) predchádzania ochorenia, spoznania alebo liečenia ochorení človeka alebo zvieraťa,
b) rozšírenia poznania nepatologických štruktúr, funkcií a pochodov človeka a zvieraťa,
c) spoznania poškodenia životného prostredia,
d) overovania neškodnosti látok alebo výrobkov na zdravie človeka alebo zvieraťa alebo ich účinnosti
proti škodcom
e) výroby sér, očkovacích látok, liekov a iných biologických materiálov,
f) výučby v oblasti medicíny a prírodných vied, farmakológie a veterinárnej medicíny.
2.) Zakazuje sa vykonávať pokusy na zvieratách pre potreby tabakového priemyslu, vývoja
dekoratívnej kozmetiky a pracích prostriedkov.
Výnimkou je povinné testovanie podľa osobitného
predpisu.*
7)
*7)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.
§ 27
Pri vykonávaní pokusov je nevyhnutné dodržať tieto zásady:
a) bolesť, utrpenie alebo poškodenie zdravia sa môže zvieraťu spôsobiť iba v nevyhnutnom rozsahu,
b) ak sa pri pokuse zapríčinia väčšie než nepatrné bolesti, môže sa pokus vykonávať len pri lokálnom
alebo celkovom znecitlivení; výnimka je možná len v prípade, ak účel pokusu vylučuje znecitlivenie
,
c) zviera sa nesmie používať na pokusy zapríčiňujúce bolesť alebo utrpenie viac ako raz, ak
opakovanie nie je súčasťou pokusov,
d) pokusným zvieratám treba zabezpečiť primeranú opateru (výživa, napájanie, primeraný priestor a
mikroklíma, veterinárna starostlivosť) a ich vhodný chov v súlade s podmienkami správnej laboratórnej
praxe,
e) pokusy treba pripravovať a dôsledne plánovať, používať iba primerané pracovné metódy a vhodné
zvieracie modely, a tak znižovať množstvo používaných zvierat,
f) usmrcovať pokusné zvieratá a zvieratá vyradené z pokusov bez utrpenia, úzkosti a neprimeranej
bolesti.
§ 28
1.) Schválené pokusy na zvieratách a chov laboratórnych zvierat možno vykonávať len v zariadeniach,
ktoré majú na to oprávnenie (akreditáciu) podľa § 31 písm. a) tohto zákona
2.) Zariadenie uvedené v odseku 1 je povinné
a) ustanoviť osobu zodpovednú za opateru pokusných zvierat,
b) viesť záznamy o používaných zvieratách a uchovávať ich po dobu najmenej troch rokov,
c) viesť o každom pokuse protokol, v ktorom sa uvedie účel pokusu, spôsob jeho vykonania, spôsob
omámenia zvierat, ako aj druh a počet použitých zvierat; protokol sa uchová po dobu troch rokov.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY OCHRANY ZVIERAT
§ 29
1.) Orgánmi ochrany zvierat sú
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b) Štátna veterinárna správa,
c) okresné veterinárne správy.
2.) V pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky plnia úlohy ochrany zvierat veterinárna služba Ministerstva obrany Slovenskej
republiky a orgán veterinárnej starostlivosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 30
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku ochrany zvierat, ktorý rozhoduje aj o
podpore zriaďovania a prevádzky útulkov pre zvieratá podľa zásad ustanovených osobitným
predpisom *8)
* 8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov,
služieb a verejných prác v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z.z.
§ 31
Štátna veterinárna správa
a) udeľuje a odníma oprávnenie (akreditáciu) na chov laboratórnych zvierat,
b) udeľuje a odníma oprávnenie na vykonávanie pokusov na zvieratách (akreditácie) a kontroluje
podmienky vykonávania pokusov,
c) je druhostupňovým orgánom štátnej správy na úseku ochrany zvierat,
d) udeľuje povolenie na usmrcovanie jatočných zvierat pre potreby náboženských obcí (§ 6 ods. 2).
§ 32
Okresné veterinárne správy
a) vykonávajú kontrolu ochrany zvierat podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov,
b) prejednávajú priestupky a iné správne delikty podľa ustanovení tohto zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov a ukladajú sankcie za jeho porušenie,
c) ukladajú opatrenia na odstránenie nimi zistených nedostatkov pri chove alebo držbe zvierat,
d) vykonávajú registráciu zariadení pre chov nebezpečných živočíchov,
e) plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 33
1.) Okresné veterinárne správy môžu ustanoviť na výkon kontroly inšpektorov ochrany zvierat a
vymedziť im rozsah ich oprávnení.
2.) Za inšpektora ochrany zvierat môže byť ustanovená osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je odborne
spôsobilá.
3.) Odbornú prípravu inšpektorov ochrany zvierat vykonávajú okresné veterinárne správy, ktoré tiež
vydávajú osvedčenia o odbornej pripravenosti a vedú zoznamy osôb ustanovených za inšpektorov
ochrany zvierat.
4.) Inšpektori ochrany zvierat sa pri výkone svojej činnosti preukazujú osvedčením vydaným podľa
odseku 3.
§ 34
1.) Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú pri výkone činnosti podľa tohto zákona oprávnení
a) vstupovať do priestorov, v ktorých sa zvieratá chovajú alwbo držia, okrem obydlia,
b) vyžadovať od chovateľov potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.
2.) Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú oprávnení v prípade zistenia nedodržania
povinnosti pri ochrane zvierat upozorniť chovateľa na zistené nedostatky a uložiť mu opatrenia na
nápravu alebo chov zakázať.
3.) Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú oprávnení za zistené priestupky ukladať v
blokovom konaní pokuty do 500 Sk.
4.) Pri výkone činnosti podľa tohto zákona sú poverení pracovníci orgánu ochrany zvierat povinní
preukázať sa služobným preukazom a poverením okresnej veterinárnej správy.
Priestupky a iné delikty
§ 35
1.) Priestupku na úseku ochrany zvierat sa dopustí ten, kto
a) bez primeraného dôvodu usmrtí zviera,
b) usmrtí zviera iným spôsobom, ako je to ustanovené týmto zákonom (§ 5, 15 a 18),
c) spôsobí zvieraťu bezdôvodne utrpenie, bolesť alebo poranenie,
d) ako chovateľ neposkytne zvieraťu výživu a opateru zodpovedajúcu jeho fyziologickým potrebám a
správaniu,
e) ako chovateľ nevykoná najmenej raz za deň kontrolu výživového a zdravotného stavu zvierat
chovaných v zariadeniach intenzívnych chovov, ako i mechanického stavu chovných a ustajňovacích
zariadení,
f) ako chovateľ opustí zviera, aby sa ho zbavil,
g) štve zvieratá proti sebe, okrem prípadov lovu alebo poľovníckeho výcviku
h) podá zvieraťu bez súhlasu veterinárneho lekára liečivé alebo podobné prípravky, okrem tých, ktoré
sú voľne v predaji, ak neide o schválené pokusy, i) podá zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky
(doping) s cieľom zmeniť jeho výkon,
j) prepravuje choré, zranené alebo gravidné zviera, u ktorého by mohol nastať pôrod v priebehu
prepravy alebo zviera mladšie ako dva dni, okrem prípadov veterinárneho ošetrenia alebo
naliehavého usmrtenia,
k) chová nebezpečného živočícha v neregistrovanom zariadení,
l) chová spoločenské zvieratá na účely ich rozmnožovania alebo obchod s nimi bez predchádzajúceho
oznámenia orgánom ochrany zvierat alebo spôsobilosti na túto činnosť,
m) cvičí spoločenské zvieratá na účely predaja alebo súťaž bez spôsobilosti na túto činnosť,
n) použije zviera na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť,
o) použije zviera ako cenu v anonymných súťažiach,
p) neoznámi prichýlenie túlavého zvieraťa najneskôr do troch dní orgánu ochrany zvierat, r) vykoná
reklamu týrania zvierat,
s) predá alebo daruje spoločenské zviera osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodiča alebo
iného zákonného zástupcu,
t) nezabezpečí realizáciu opatrenia podľa § 34 ods. 2 tohto zákona,
u) chová laboratórne zvieratá pre pokusné účely v zariadeniach, ktoré neboli pre tento účel
akreditované,
v) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom a všeobecne zaväznými právnymi predpismi
vydanými na jeho základe.
2.) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
3.) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné
právne predisy.*9)
*9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej
národnej rady zákona č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992
Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.248/1994 Z.z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.250/1994 Z.z.
§ 36
1.) Ak sa dopustí konania uvedeného v § 35 tohto zákona podnikateľ, ktorý má v predmete činnosti
chovanie, držanie alebo jatočné spracovanie zvierat, možno mu uložiť pokutu do 500 000 Sk.
2.) Pri určovaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho
konania, ako aj na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody.
3.) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní dozvedela príslušná
okresná veterinárna správa, najneskôr však do troch rokov odo dňa keď k nemu došlo.
4.) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola
uložená, ak okresná veterinárna správa, ktorá pokutu uložila, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
5.) Výnos z pokút uložených orgánmi ochrany zvierat je príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
Splnomocňovacie a zrušovacie ustanovenia
§ 37
1.) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti
a) o chove hospodárskych zvierat,
b) o usmrcovaní jatočných zvierat,
c) o podmienkach chovu spoločenských zvierat, odbornej spôsobilosti na ich chov a výcvik pre účely
obchodovania s nimi,
d) o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat,
e) o chove divých zvierat a nebezpečných živočíchov,
f) o ochrane pokusných zvierat.
2.) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne
záväzným právnym predpisom podrobnosti zoohygienických a hygienických podmienok chovu alebo
držby spoločenských zvierat.
§ 38
Zrušuje sa § 5 ods. 1 písm. a) a § 6 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona
č. 239/1991 Zb- (úplné znenie č. 215/1992 Zb.).
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.